Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De website van Arcadia Amusements richt zich voornamelijk op de Benelux.


2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.


3. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. De betaling moet plaatsvinden op bankrekeningnummer 979-1454863-62 t.a.v. Arcadia Amusements, Sint Aldegondisstraat 27, 3740 Kleine Spouwen o.v.v. factuurnummer. Indien wij uw betaling niet binnen veertien dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.


4. Levertijd

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Arcadia Amusements zich ten alle tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht de overeengekomen door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen.


5. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Arcadia Amusements is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien mogelijk wordt u op dezelfde dag als de verzending een zendnummer toegestuurd. Verzending van uw bestelling is gratis binnen de Belgische landsgrenzen. Toestellen en machines vallen hier echter niet onder. Levering aan huis is wel steeds mogelijk tegen vergoeding.


6. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen onder voorbehoud van typefouten cq. andere fouten.


7. Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Arcadia Amusements te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij te uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen of het geld retourneren. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: info@arcadia-amusements.com


8. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn. Elektronische componenten worden in GEEN geval teruggenomen. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Arcadia betaalt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.


9. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.


10. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.


11. Overmacht

Indien Arcadia door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Arcadia wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.


12. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Arcadia tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Arcadia liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Arcadia is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. Er is GEEN garantie op elektonische onderdelen die NIET door een technieker van Arcadia Amusements geïnstalleerd zijn. Dit omdat de mogelijkheid van onprofessionele installatie aan de oorzaak van een falend onderdeel kan liggen.


12a. Garantie op herstellingen

De kwaliteit van ons werk heeft een garantie van 1 maand, geteld vanaf het moment dat de machine door ons OK is bevonden. Onze garantie slaat alleen op de kwaliteit van het door ons geleverde werk en niet op de rest van het toestel of op de door ons verbruikte stukken. De uren van en naar uw locatie vallen niet onder de garantie. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien wij een herstelling aan uw toestel uitvoeren en de fout zich binnen een maand opnieuw voordoet, wij dat repareren onder garantie zolang het nieuwe probleem direct toegeschreven kan worden aan het door ons geleverde werk. Als het probleem niet toe te schrijven is aan het door ons geleverde werk (bvb : een stuk is afgebroken, of iets anders heeft de fout veroorzaakt) dan zien wij ons genoodzaakt onze uren, rijtijd, afgelegde kilometers én stukken aan te rekenen.


13. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Arcadia in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Arcadia niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Arcadia. De klant vrijwaart Arcadia te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


De aansprakelijkheid van Arcadia blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Arcadia de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Arcadia ter uitvoering van de overeenkomst worden aangewezen.


14. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Arcadia Amusements.


Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn geen artikelbeoordelingen
osCommerce